Ile lat musi minąć do przedawnienia długu?

Ewindykator.pl | Internetowy System Do Windykacji > Ministerstwo Finansów  > Ile lat musi minąć do przedawnienia długu?
Terminy przedawnienia długu

Okres przedawnienia długu regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. Wprowadzona w 2018 r. nowelizacja art.118 KC zakłada, że podstawowy termin przedawnienia wynosi 6 lat, natomiast roszczenia o świadczenia okresowe oraz te związane z prowadzeniem firmy wynoszą 3 lata.

 

Skrócone terminy przedawnienia należności obowiązują dla:

  • Mandatów – 1 rok,
  • Roszczeń za niezapłaconą fakturę czy z tytułu umowy sprzedaży oraz umowy o dzieło – 2 lata,
  • Debetów na koncie oraz usług telekomunikacyjnych – 2 lata,
  • Roszczeń z tytułu umowy o pracę – 3 lata,
  • Kar umownych zapisanych w ustaleniach – 3 lata,
  • Zobowiązań podjętych w umowach kredytowych – 3 lata (bieg przedawnienia liczy się od dnia powstania obowiązku spłaty zaciągniętego zobowiązania,
  • Zobowiązań podatkowych – 3 lata (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dany obowiązek podatkowy zaistniał) lub 5 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku).

 

Trzeba pamiętać, że każde przedawnienie długu prowadzić może do wygaśnięcia zobowiązania. W sytuacji, gdy wierzyciel przeciąga termin spłaty, należy dążyć do przerwania biegu przedawnienia. W jaki sposób można tego dokonać? Przykładowo składając pozew do sądu o uregulowanie należności czy rozpoczynając mediację.