REGULAMIN

KORZYSTANIA Z PLATFORMY

 WWW.EWINDYKATOR.PL

DEFINICJE

   1. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.ewindykator.pl
   1. Regulamin – niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania z platformy, będący integralną częścią Umowy zawieranej pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem, dostępny pod adresem https://ewindykator.pl/regulamin/
   1. Cennik – dokument zawierający wykaz Usług i cen Usług świadczonych w ramach Umowy przez Operatora, lub dla klientów którzy jeszcze nie zawarli umowy dokument dostępny pod adresem https://ewindykator.pl/#cennik
   1. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta na czas nieokreślony między Operatorem a Użytkownikiem na zasadach określonych w treści umowy oraz regulaminie.
   1. Strony – Obie strony Umowy – Operator i Użytkownik.
   1. Operator – podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie Serwisu  – Netinteractive Sp z o.o., ul. Saska 103, 03-914 Warszawa, NIP: 5272766291, REGON: 364134276
   1. Użytkownik – przedsiębiorca, korzystający z Usług w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, na podstawie zawartej z Operatorem Umowy
   1. Usługi(a), – usługi automatycznej windykacji świadczone przez Operatora za pośrednictwem Serwisu.
   1. Powiadomienia – wiadomości wysyłane przy pomocy Serwisu przez Użytkownika do jego kontrahentów w różnych formatach obsługiwanych przez Serwis
   1. Konto – dostępna dla Użytkownika tylko po zalogowaniu się część Serwisu w której Użytkownik może dodawać, modyfikować i usuwać swoje dane osobowe, oraz inne dane, oraz korzystać z poszczególnych Usług Serwisu. Konto tworzone jest w wyniku rejestracji Użytkownika w Serwisie.
   1. Punkt(y) – jednostka miary używana w Serwisie do realizacji poszczególnych Usług. Punkty wymieniane są na Usługi. Wartość pojedynczego punktu jest zależna od kupowanego Pakietu i jest określona w Cenniku lub Umowie.
   1. Pakiet – zbiór punktów pozwalających na wykorzystanie określonej w pakiecie liczby poszczególnych usług. Dostępne Pakiety określone są w Cenniku lub Umowie.
  1. Usługi dodatkowe – wszelkie usługi dostarczane za pośrednictwem portalu eWindykator.pl przez partnerów portalu w szczególności: usługi windykacji miękkiej i twardej, faktoring, raport wiarygodności kontrahenta,

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§1

 1. Użytkownik akceptuje Regulamin.
 2. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 3. Użytkownikiem może być tylko przedsiębiorca, zawierający Umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Ponadto, Użytkownikiem może być tylko osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. W celu prawidłowego korzystania z Usług, niezbędne jest używanie podłączonego do Internetu komputera klasy PC lub urządzenia podobnego, wyposażonego w system operacyjny Windows, Linux lub MAC OS oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firetom lub Safari.

OPERATOR 

§2

 1. Kontakt z Operatorem odbywa się: telefonicznie – numer +48 505 022 303, +48 517 563 001 e-mailem – biuro@ewindykator.pl. Korespondencję tradycyjną, należy nadsyłać na adres: ul. Saska 103, 03-914 Warszawa.
 2. Oświadczenia, o których mowa w Regulaminie Strony składają sobie wzajemnie e-mailem, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej.

REJESTRACJA KONTA 

§3

 1. Umowa zawierana jest wraz ze skutecznym zarejestrowaniem Konta.
 2. Rejestracja Konta wymaga wypełnienia interaktywnego formularza dostępnego w Serwisie pod adresem https://app.ewindykator.pl/login i przesłanie go Operatorowi. Formularz wypełniany jest zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami widocznymi w trakcie wypełniania.
 3. W formularzu Użytkownik podaje obowiązkowo dane: login, hasło, nazwę firmy, adres e-mail, numer telefonu. Dodatkowo Użytkownik może podać także dane: adres siedziby firmy.
 4. Użytkownik powinien dbać o to, by nie udostępniać hasła do swojego Konta osobom niepowołanym.
 5. Operator jest uprawniony do potwierdzenia podanych przez Użytkownika danych w toku procesu rejestracji Konta. W razie wątpliwości, co do rzetelności podanych danych, Operator może powstrzymać się od świadczenia Usług, aż do wyjaśnienia tych wątpliwości. O takiej sytuacji Operator niezwłocznie poinformuje Użytkownika i na jego żądanie, zwróci wpłaconą, a niewykorzystaną jeszcze należność.

KORZYSTANIE Z USLUG 

§4

 1. Rodzaj Usług świadczonych poprzez Serwis:
 2. Powiadomienie e-mail – Powiadomienie kontrahenta Użytkownika poprzez wiadomość wysyłaną e-mailem.
 3. Powiadomienie SMS Full – Powiadomienie kontrahenta Użytkownika poprzez wiadomość wysyłaną Smsem do 70 znaków. SMS jest odbierany od nadawcy oznaczonego jako „MONIT” lub inną ustaloną nazwę.
 4. Powiadomienie FAX – Powiadomienie kontrahenta Użytkownika poprzez wiadomość wysyłaną faksem.
 5. Powiadomienie VMS – Powiadomienie kontrahenta Użytkownika poprzez wiadomość odczytaną automatycznie przez telefon.
 6. Powiadomienie listowne – Powiadomienie kontrahenta Użytkownika poprzez wiadomość wysyłaną listem poleconym lub zwykłym za pośrednictwem Poczty Tradycyjnej.
 7. Powiadomienia, są tworzone przez Użytkownika z poziomu Konta lub poprzez Operatora, jeżeli wynika to jasno z ustaleń pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem.
 8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść Powiadomień, oraz za używanie przez Użytkownika w Serwisie danych osobowych osób trzecich.
 9. Użytkownik korzysta z Usług dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
 10. Powiadomienia mogą być tworzone w oparciu o formularze dostarczane przez Operatora, albo przy użyciu indywidualnie tworzonych przez Użytkownika sformułowań.
 11. Operator może zintegrować nośniki danych Użytkownika z Serwisem w oparciu o ustalenia oraz zapisy Umowy. Wykaz nośników i formatów możliwych do zintegrowania z Serwisem dostępny jest wraz ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi integracji w załączniku o nazwie „Funkcjonalności” znajdującym się na stronach Serwisu. 
 12. Wszystkie Usługi Dodatkowe dostępne poprzez portal rozliczane są zgodnie z warunkami przedstawionymi w komunikatach pojawiających bezpośrednio przed zamówieniem tych usług w portalu eWindykator.pl.

§5

 1. W czasie obowiązywania Umowy warunkiem korzystania z Usług jest posiadanie wystarczającej liczby Punktów lub posiadanie umowy pozwalającej na korzystanie z Serwisu poprzez inny rodzaj rozliczeń.
 2. Punkty można zakupić kontaktując się bezpośrednio z Operatorem lub zapewnić automatyczne comiesięczne doładowania konta poprzez podpisanie stałej Umowy.

PŁATNOŚCI 

§6

 1. Ceny Punktów i Pakietów podane są w Cenniku. Ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu osoby wystawiającej dokument.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie faktury VAT w formie elektronicznej na adres e-mail.
 4. Operator wystawia zbiorczą fakturę za Usługi świadczone w danym miesiącu kalendarzowym. Faktura będzie każdorazowo wystawiona do ostatniego dnia  każdego miesiąca.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

§8

 1. Operator zastrzega, że jego odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w żadnym wypadku nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł
 2. Strony ustalają, że nie są związane przepisami art. 66.1 par. 1-3 Kodeksu Cywilnego.

REKLAMACJE 

§9

Reklamacje dotyczące Usług powinny być składane pisemnie na adres Operatora biuro@ewindykator.pl lub w formie pisma przesłanego pocztą tradycyjną na adres ul. Saska 103/1, 03-914 Warszawa. W piśmie zawierającym reklamację należy podać, dane podmiotu reklamującego, oraz opisać przyczyny reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Operator informuje Użytkownika w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji w formie pisemnej (istotna jest data nadania przesyłki listowej) lub w formie e-maila.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 §10

Co to jest RODO?

W dniu 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z tymi zmianami wprowadziliśmy również zmiany w naszej Polityce prywatności. Przedmiotowe dokumenty zostały dopasowane do wchodzącej regulacji. Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą wprowadzonych przez RODO zmian i w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe. Zalecamy zapoznanie się z poniższą informacją.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Netinteractive Sp.zo.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Saskiej 103 lok.1 , REGON: 364134276, NIP: 527-276-62-91, (dalej jako „Administrator”).

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzaniu podlegać będą wyłącznie dane osobowe, które dobrowolnie Państwo nam udostępnili lub które wynikają z Państwa działań podejmowanych w serwisie (np. rejestracja do wersji demo na platformie eWindykator.pl) oraz jednocześnie, na których przetwarzanie wyrazili Państwo zgodę, bądź których przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartych z nami umów lub do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów. W szczególności są to dane osobowe podane w związku z:

– logowaniem do wersji demo platformy eWindykator.pl

– rejestracją konta na platformie eWindykator.pl

– składaniem zapytań

– bieżącym kontaktem z nami, tj. przesłaniem wiadomości przez formularz kontaktowy udostępniony na naszej stronie www lub bezpośrednio na adresy z domeną ewindykator.pl oraz netinteractive.pl  lub też kontaktu telefonicznego pod numerem 505 022 303.

Do czego będziemy używać Państwa danych związanych z rejestracją w naszym serwisie?

Zakładając konto w naszym serwisie, Państwa dane będą przetwarzane na potrzeby:

– wykonywania usług elektronicznych, polegających na umożliwieniu rejestracji, założeniu i utrzymywaniu konta na platformie eWindykator.pl

-zapewnianiu funkcjonalności konta (m.in. zmianie ustawień konta oraz użytkowników)

– bieżącego kontaktu związanego ze wsparciem technicznym,

– rozpatrywania zgłoszeń,

– do celów przesyłania informacji handlowych dotyczących zmian na platformie eWindykator.pl.

Do czego będziemy używać Państwa danych związanych z logowaniem się do platformy eWindykator.pl?

Logując się do platformy eWindykator.pl, Państwa dane będą przetwarzane na potrzeby:

– rejestracji konta na platformie eWindykator.pl,

–  bieżącego kontaktu związanego z prezentacją funkcjonalności platformy eWindykator.pl,

– bieżącego kontaktu związanego z przedstawieniem oferty handlowej,

– rozpatrywania zgłoszeń związanych z użytkowaniem platformy.

Do czego będziemy używać Państwa danych, przekazanych w ramach bieżącego kontaktu?

Kontaktując się z nami, Państwa dane będą przetwarzane na potrzeby:

– prawnie uzasadnionego interesu Spółki, rozumianego jako bieżący kontakt z Państwem, rozpatrywanie ewentualnych zgłoszeń dotyczących działania platformy eWindykator.pl

-ustalania zmian dotyczących warunków korzystania z platformy eWindykator.pl

Jak cofnąć zgodę na przetwarzanie danych?

W każdej chwili mogą Państwo wycofać każdą zgodę udzieloną Administratorowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych, bez ponoszenia konsekwencji. Cofnięcie zgody może jednak ograniczyć lub zablokować realizację usług elektronicznych na Państwa rzecz (np. wysyłka informacji handlowych).

By wycofać zgodę wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane w informacji dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody mogą Państwo wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości w formie pisemnej.

Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność dotychczasowego przetwarzania Państwa danych, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez Administratora jest legalne.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO, tzn. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj. założenie przez Państwa konta na platformie eWindykator.pl, zamówienie dostępu do platformy eWindykator.pl, a następnie zawarcie z Państwem umowy sprzedaży, prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. m.in. marketing bezpośredni własnych produktów i usług. W stosunku do pozostałych celów, podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Państwa zgoda.

Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora, jak też podmiotom, udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania, w tym operatorom pocztowym lub przewoźnikom w celu dostarczenia zamówień, jak również podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą również dostawcy usług technicznych (w tym m.in. telekomunikacyjnych, hostingowych, właściciele serwerów i przestrzeni, w których przechowywane są dane).

Państwa dane osobowe nie będą na pewno sprzedawane ani też przekazywane podmiotom trzecim w innych celach niż opisane w niniejszej informacji.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Polski/UE/EOG.

Jakie przysługują Państwu prawa związane z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo w każdej chwili do:

– dostępu do treści Państwa danych i ich sprostowania,

– usunięcia Państwa danych,

– ograniczenia przetwarzania,

– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych bądź otrzymywania informacji marketingowych,

– przenoszenia danych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

Jak długo będą przechowywane dane osobowe?

Te dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 3 lat od dnia zakończenia takiego kontaktu. Archiwizowanie tych danych prowadzone jest w Państwa  interesie, tzn. by było możliwe odtworzenie treści naszej korespondencji lub rozmów przy późniejszym kontakcie, w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń.

Dane osobowe związane z rejestracją i korzystaniem z serwisu będziemy przechowywać przez czas istnienia Państwa konta w serwisie, czyli czas wykonywania na Państwa rzecz usług elektronicznych.

Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

Jednocześnie, w celu wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej, część tych danych osobowych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych umów sprzedaży, jak również dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Jak nie będziemy przetwarzać Państwa  danych osobowych?

Twoje dane osobowe przekazane w ramach bieżącego kontaktu nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które pociąga za sobą skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę związaną z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora?

Obecnie takie skargi kierować można do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że po wejściu w życie RODO – po 25 maja 2018 r, Urząd ten zmieni nazwę na „Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych’’.

INNE POSTANOWIENIA/POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§11

 1. Operator zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Serwisu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.
 2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią będą rozstrzygane przez „Ultima Ratio” Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie zgodnie z postanowieniami Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania

§12

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.02.2019 r.
 2. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Serwisu.
 3. Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji na stronach Serwisu i nie mają mocy wstecznej.