Jak przebiega windykacja?

Jak przebiega windykacja?

Nieterminowe płatności faktur przez nierzetelnych dłużników są poważnym problemem dla wielu firm w Polsce. Szacuje się, że zatory płatnicze pogarszają diametralnie sytuację finansową 25% firm w Polsce. W najgorszym położeniu znalazły się małe i średnie firmy, które nie mają wystarczającego kapitału, aby w obliczu wielkich wierzytelności od dłużników, móc prowadzić swoją działalność.

Jedynym sposobem na przetrwanie pozostaje ubieganie się o zwrot swoich pieniędzy. Proces windykacji należności nie jest jednak łatwy do przeprowadzenia samodzielnie, dlatego też zaleca się zatrudnienie wyspecjalizowanej firmy windykacyjnej, mającej swoje sposoby na wyegzekwowanie zaległych płatności od kontrahentów firmy.

Pojęcie windykacji

Termin windykacja na gruncie polskiego prawa definiowany jest jako zbiór czynności prawnych, faktycznych i procesowych, których głównym priorytetem jest doprowadzeni dłużnika do wykonania zaległego zobowiązania wobec wierzyciela. Można wyróżnić dwa typy windykacji, a mianowicie:

  • Windykację sądową – sprawa dotycząca zaległych wierzytelności wytaczana jest w sądzie,
  • Windykację polubowną – obejmującą monitorowanie spłat dłużnika i opóźnień w płatnościach.

Jeśli chodzi o pierwszy z typów windykacji, to polega on na uzyskaniu od sądu wyroku lub nakazu zapłaty, uzupełnionych o klauzulę wykonalności. W rękach windykatorów znajduje się wówczas tytuł wykonawczy, który stanowi podstawę do wszczęcia egzekucji komorniczej.

Oddzielnym pojęciem jest monitoring płatności, czyli usługa polegająca na przypominaniu klientom przed, lub pi terminie płatności o konieczności zapłaty. Mogą to być np. SMSy, maile czy faksy z krótką informacją.

Etapy windykacji

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia procesu windykacji, jest powstanie zobowiązania, które jest przeterminowane. Następnie, windykator wszczyna postępowanie polubowne, ubiegając się od dłużnika zwrotu należnej sumy wierzycielowi. Ten etap można przeprowadzić w oparciu o wysyłanie do dłużnika monitów. Jeśli dłużnik będzie chciał uregulować swoje zobowiązania, podpisze ugodę i określi, jak spłaci swój dług. Jeśli postępowanie polubowne nie przyniesie oczekiwanych skutków, wszczynane jest postępowanie sądowe, kończące się uzyskaniem tytułu egzekucyjnego pozwalającego na uruchomienie postępowania klauzulowego. Celem tego ostatniego jest uzyskanie klauzuli wykonalności wyroku lub orzeczenia sądu. Na koniec, windykacja obejmuje postępowanie egzekucyjne, w którym główną rolę odgrywa komornik, który dokonuje egzekucji zadłużenia.

cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football kits  |
cheap football kits  |
cheap football kits  |
cheap football kits  |
cheap football kits  |
cheap football kits  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap france football shirts  |
cheap france football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap real madrid football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football kits  |
cheap football kits  |
cheap football kits  |
cheap football kits  |
cheap football kits  |
cheap football kits  |
cheap Wales football shirts  |
cheap France football shirt  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |