Windykacja bankowa – w jaki sposób bank może windykować należności?

Ewindykator.pl | Internetowy System Do Windykacji > Windykacja  > Twarda Windykacja  > Windykacja bankowa – w jaki sposób bank może windykować należności?

Windykacja bankowa – w jaki sposób bank może windykować należności?

Zaciągnięty w banku kredyt to zobowiązanie, które obliguje kredytobiorcę do systematycznego spłacania rat. Kredyt konsumencki, hipoteczny, pożyczka krótkoterminowa – forma zaciągniętego zobowiązania może być dowolna, zawsze należy pamiętać o tym, że poza kwotą kredytu mamy do spłaty także i odsetki. Chociaż banki przed udzieleniem wsparcia dokładnie weryfikują zdolność kredytową swoich klientów, to jednak w praktyce często zdarza się, że comiesięczne zobowiązania ratalne przewyższają możliwości finansowe konsumentów. Co dzieje się w sytuacji, gdy zalegamy z terminowym spłacaniem należności? Jakie prawa ma bank?

 

Windykacja bankowa – co musisz o niej wiedzieć?

 

Banki zwykle szybko rozpoczynają windykację należności. W końcu terminowe wpłaty klientów decydują o ich sprawnym funkcjonowaniu i zachowaniu płynności finansowej. Tak naprawdę cała procedura windykacji bankowej może się różnić w poszczególnych placówkach. Każdy bank ma przyjęte swoje wewnętrzne procedury, oczywiście poza państwowymi regulacjami prawnymi, które są równe wobec wszystkich. Uogólniając jednak nieco temat, możemy wyróżnić następujące kroki:

 

  1. Prewidykacja

Odbywa się ona na zasadach polubownych. Dłużnik wzywany jest do uregulowania długów w wyznaczonym terminie. Jakich narzędzi używają banki na tym etapie odzyskiwania długów? Wysyłane są monity pisemne, ponaglenia drogą mailową, telefoniczną czy poprzez wiadomości SMS.

 

  1. Windykacja terenowa

W sytuacji, gdy podstawowe formy windykacji długów zawiodą, to bardzo prawdopodobne jest, że bank wyśle do dłużnika swojego przedstawiciela. Bezpośredni kontakt z reprezentantem banku zwykle skłania dłużnika do szybszego uregulowania należności.

 

  1. Wypowiedzenie umowy

W Kodeksie Cywilnym przeczytamy, że „nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem”. W praktyce oznacza to, że banki nie mogą wypowiadać umów kredytobiorcom, których zadłużenie jest minimalne. Każda sprawa musi być rozstrzygana indywidualnie, z poszanowaniem praw przysługujących kredytobiorcy.

W sytuacji, gdy jednak do takiego wypowiedzenia dojdzie, to trzeba pamiętać, że ma ono charakter warunkowy – czyli w chwili, gdy dłużnik podejmie próbę negocjacji i spłaty, chociaż części zadłużenia, to umowa kredytowa nie zostanie zerwana.

 

  1. Cesja długu

Jeśli jednak dłużnik w okresie 30 dni od chwili powiadomienia przez bank o wypowiedzeniu umowy nie podejmie żadnych działań, to instytucja finansowa, w której został zaciągnięty kredyt, może wykonać kolejny krok i sprzedać dług firmie windykacyjnej. Tym samym nowy wierzyciel może rozpocząć egzekwowanie zaległości na własny rachunek. Dłużnik zostanie niezwłocznie poinformowany o fakcie dokonania przez bank cesji na rzecz innej firmy. O procedurze windykacji pisaliśmy TUTAJ. Od tego momentu sprawa poniekąd zatacza koło. Firma windykacyjna, która przejęła sprawę egzekucji należności, rozpoczyna polubowne negocjacje z dłużnikiem, a w sytuacji, gdy podjęte działania nie przynoszą efektów, „wytacza cięższe działa”.

 

Oczywiście jedną z najważniejszych kwestii jest to, aby bardzo dokładnie zapoznać się z zapisami umowy kredytowej przed złożeniem podpisu. Trzeba mieć także świadomość faktu, że bardzo łatwo można popaść w spiralę zadłużenia. Zrozumienie procedur, jakie może wszcząć wobec dłużnika bank, w którym planujemy zaciągnąć zobowiązanie, ma tu kluczowe znaczenie.