Wezwanie do zapłaty 5: Zamiast kija marchewka

Ewindykator.pl | Internetowy System Do Windykacji > Windykacja  > Wezwanie do zapłaty 5: Zamiast kija marchewka

Wezwanie do zapłaty 5: Zamiast kija marchewka

Wiele firm windykacyjnych przyjęło w ostatnim czasie strategię polegającą na ograniczeniu ilości wezwań zawierających zapowiedź zastosowania sankcji na rzecz przekazu ukazującego korzyści wynikające z dobrowolnej spłaty zadłużenia lub zawarcia ugody z wierzycielem.

Motywowanie przez korzyści pozwala ocenić, na ile dłużnik jest faktycznie skłonny do podjęcia negocjacji i zainteresowany dobrowolnym zaspokojeniem wierzytelności. top_klienciMotywowanie przez korzyści jest proste, wystarczy dłużnika uświadomić, że w przypadku podjęcia przez niego współpracy z wierzycielem lub windykatorem nie zostanie zastosowana określona sankcja np. jeżeli dłużnik podejmie spłatę zadłużenia w ratach, wierzyciel nie skieruje sprawy na drogę postępowania sądowego, nie przekaże danych o dłużniku i wierzytelności do biura informacji gospodarczej, nie wystawi wierzytelności na sprzedaż, nie będzie naliczał dalszych odsetek za opóźnienie itp. Korzyści przemawiają zwłaszcza do tej grupy dłużników, którzy nie czują się ze swoim zadłużeniem komfortowo, jak również tych, których nie stać na jednorazową spłatę zadłużenia. Miękkie podejście do dłużnika, zwłaszcza w sytuacji gdy ewentualna egzekucja może się okazać bezskuteczna jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż kierowanie z uporem zapowiedzi podjęcia kolejnych sankcji.

W uzasadnionych przypadkach można także dłużnikowi zaproponować podpisanie ugody na spłatę zadłużenia w ratach z odroczeniem terminu płatności pierwszej raty, jak również umorzenie odsetek za zwłokę lub części należności głównej.