Wezwanie do zapłaty 6: Elementy obowiązkowe i zalecane

Ewindykator.pl | Internetowy System Do Windykacji > Windykacja  > Wezwanie do zapłaty 6: Elementy obowiązkowe i zalecane

Wezwanie do zapłaty 6: Elementy obowiązkowe i zalecane

Przepisy prawa nie określają jakie informacje powinno zawierać wezwanie do zapłaty. Praktyka i rozsądek wskazują jednak, że w wezwaniu nie może zabraknąć:

  • oznaczenia wierzyciela i reprezentującego go podmiotu,
  • określenia dokładnej podstawy dochodzonego roszczenia (np. numeru faktury, daty jej wystawienia i terminu płatności),
  • kwoty zadłużenia w rozbiciu na należność główną i odsetki oraz sumy tych kwot,
  • rachunku bankowego do dokonania wpłaty,
  • terminu w jakim dłużnik powinien zaspokoić wierzytelność,
  • podpisu wierzyciela lub windykatora (najlepiej własnoręcznego).

Dłużnik, który nie otrzyma informacji pozwalających na identyfikację roszczenia i dokonanie wpłaty może tłumaczyć swoją zwłokę właśnie brakiem tych informacji i domagać się wysłania do niego kolejnego pisma zawierającego określone dane. Jeżeli windykator działa pod presją czasu, wszelkie tego typu zagrywki ze strony dłużników są niezwykle irytujące.

Termin płatności można wskazać na dwa sposoby: jako konkretną datę, do której dłużnik powinien dokonać płatności lub jako ilość dni liczonych od dnia otrzymania wezwania, w ciągu których dłużnik powinien spłacić należność. Częściej spotykanym rozwiązaniem jest wskazanie konkretnej daty, przy czym należy zadbać o to, aby wezwanie dotarło do dłużnika co najmniej na kilka dni przed zakreślonym terminem płatności. Dłużnicy, którzy otrzymują wezwanie po wyznaczonym terminie płatności lub na krótko przed nim bardzo często nie dokonują spłaty tłumacząc to tym, że nie mieli czasu na zgromadzenie określonej kwoty do wyznaczonego terminu lub nie byli przekonani, że wpłata dokonana po jego upływie pozwoli uniknąć zapowiedzianych konsekwencji…

Rozbicie kwoty zadłużenia na należność główną i odsetki oczywiście pozwala dłużnikowi zorientować się w wysokości poszczególnych składników zobowiązania i nie daje powodu do podnoszenia wątpliwości z tym związanych. A jeżeli nawet dłużnik powątpiewa, czy odsetki zostały naliczone prawidłowo lub czy są należne, można mu zaproponować spłatę należności głównej i odstąpić od dochodzenia zapłaty odsetek lub pozostawić tą kwestię do dalszych wyjaśnień. Warto także podkreślić, że w większości przypadków gdy wysokość odsetek nie jest kwotowo wskazana w wezwaniu, dłużnik spłaca jedynie należność główną (dzieje się tak również wtedy, gdy wierzyciel lub windykator w wezwaniu żąda ich zapłaty ale nie określa wysokości i ogranicza się do wskazania jedynie kwoty należności głównej).

Zalecaną praktyką jest także dołączanie do pierwszego wezwania do zapłaty kopii pełnomocnictwa do prowadzenia działań windykacyjnych udzielonego firmie windykacyjnej lub konkretnemu windykatorowi przez wierzyciela (niektóre firmy kopię pełnomocnictwa zamieszczają na odwrocie każdego wezwania do zapłaty). Zabiegi te oczywiście mają na celu wyeliminowanie ewentualnych wątpliwości dłużnika związanych z umocowaniem windykatora do działania na rzecz wierzyciela. Paying with polish banknotes - 100 zloty

 

 

Zobacz wezwanie do zapłaty na stronie głównej Ewindykator.pl

za: windykacja.pl