Egzekucja należności od spółki cywilnej – co musisz o tym wiedzieć?

Ewindykator.pl | Internetowy System Do Windykacji > Firmowa windykacja  > Egzekucja należności od spółki cywilnej – co musisz o tym wiedzieć?

Egzekucja należności od spółki cywilnej – co musisz o tym wiedzieć?

Spółka cywilna to jedna z najczęściej spotykanych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Przepisy, które regulują jej działalność, są zawarte w artykułach 860 – 875 Kodeksu Cywilnego. Najważniejszą kwestią dotyczącą tej formy działalności gospodarczej jest fakt, że spółki cywilne nie posiadają osobowości prawnej. Działają one na podstawie umowy zawartej pomiędzy osobami, których celem jest wspólne realizowanie zapisanych w umowie interesów. Jakie znaczenie mają te fakty w sytuacji konieczności windykacji długów od spółki cywilnej?

 

Spółka cywilna – regulacje prawne a windykacja należności

Spółka cywilna nie jest odrębnym podmiotem prawa i dlatego za jej zadłużenie odpowiadają wspólnicy. Majątek spółki cywilnej stanowi majątek jej wszystkich wspólników (wkłady własne oraz aktywa, które spółka nabyła w toku działania), który objęty jest tak zwaną współwłasnością łączną.

W przypadku, gdy wierzyciel dochodzi swoich praw od spółki cywilnej, to jej wspólnicy odpowiadają za powstałe zobowiązanie nie tylko majątkiem należącym do spółki, ale także i prywatnym.

Wierzyciel ma prawo do tego, aby pozwać do spłaty należności jednego ze wspólników lub też wszystkich łącznie. W sytuacji, gdy spłaty długu podejmie się jeden ze wspólników, to ma on prawo do dochodzenia tak zwanego roszczenia regresowego, czyli może wnioskować do pozostałych wspólników o spłatę części należności, które uregulował on uprzednio wobec wierzyciela.

 

Kto jest stroną w procesie windykacji należności od spółki cywilnej?

Trzeba pamiętać, że spółka cywilna nie może występować jako strona w postępowaniu windykacyjnym, a tym bardziej sądowym, ponieważ nie ma osobowości prawnej. Jeśli chcemy przeprowadzić skuteczną windykację należności od spółki cywilnej, to warto proces windykacji twardej rozpocząć od wezwania wszystkich wspólników do spłaty należności.

Dlaczego wszystkich? Ze względu na zwiększenie szans skuteczności windykacji. Zgodnie bowiem z art.778 Kodeksu Cywilnego „Do egzekucji ze wspólnego majątku wspólników spółki prawa cywilnego konieczny jest tytuł egzekucyjny wydany przeciwko wszystkim wspólnikom”. Jeśli tytuł egzekucyjny zostanie wystawiony tylko na jednego z przedstawicieli spółki, to wówczas możemy prowadzić działania windykacyjne jedynie wobec jego majątku osobistego, co w praktyce jest o wiele trudniejsze i z reguły wówczas windykacja należności dotyczy tylko części zobowiązania.

 

Co w sytuacji, gdy wspólnik spółki cywilnej jest naszym dłużnikiem osobistym?

Może się także zdarzyć, że naszym dłużnikiem jest osoba, która jest jednym ze wspólników spółki cywilnej. Wówczas możemy w pierwszej kolejności dochodzić swoich roszczeń z jego majątku prywatnego, a jeżeli okaże się to nieskuteczne, to zgodnie z zapisami art. 870 Kodeksu postępowania cywilnego wierzyciel może dążyć do rozwiązania spółki i przejęcia udziałów dłużnika.

 

Windykacja należności w wyniku działalności spółki cywilnej

Jeśli dług dotyczy bezpośrednio działalności spółki cywilnej, to wierzyciel ma prawo także do partycypacji w zyskach firmy. Co więcej, zyskuje on również takie same prawa, jakie wspólnik otrzymałby po wyjściu ze spółki. Trzeba przy tym pamiętać, że jedynie wierzyciel osobisty ma prawo do wymuszenia wystąpienia wspólnika ze spółki.

Jak widać, windykacja należności od spółki cywilnej nie jest procesem prostym ze względu na szereg regulacji prawnych. Jeśli borykacie się z takim problemem, to zachęcamy do powierzenia windykacji w ręce specjalistów. eWindykator współpracuje ściśle z grupą Kaczmarski Inkasso, liderem rynku w zakresie windykacji należności, co zdecydowanie przyspiesza proces zwrotu należności oraz zwiększa skuteczność prowadzonych działań.